Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

30 มีนาคม 2563
01 เมษายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 30 มี.ค. -1 เม.ย พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

11 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid): แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา
วันที่ 11-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
29 มิถุนายน 2563
01 กรกฎาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน
วันที่ 29 มิ.ย. -1 ก.ค. พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
29 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และกการประยุกต์ใช้งาน
วันที่ 29-31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
17 สิงหาคม 2563
19 สิงหาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำงรุงรักษา
วันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
14 กันยายน 2563
16 กันยายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้า - สื่อสารใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำรุงรักษา
วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
19 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติการและบำรุงรักษา
วันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
18 พฤศจิกายน 2563
20 พฤศจิกายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
15 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีบล็อกเชน กับอุตสาหกรรมพลังงาน: แนวคิด การประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษา
วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ