Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

08 มีนาคม 2564
10 มีนาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน

วันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องกมลทิพย์
โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ