Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

08 มีนาคม 2564
10 มีนาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน

วันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องกมลทิพย์
โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ

29 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน

วันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ

10 พฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงข่าย ฯ
วันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
14 มิถุนายน 2564
16 มิถุนายน 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน
วันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
19 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำงรุงรักษา
วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
13 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและสื่อสารใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำรุงรักษา
วันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
18 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน
วันที่ 18-20  ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ