Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

17 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน (ครั้งที่ 2)

ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

08 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด : แนวคิด ความทันสมัย การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงข่าย การจัดการทางด้านข้อมูล การจัดการสินทรัพย์ มาตรฐาน และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด

วันที่ 8-10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

29 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน
วันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
24 สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และกการประยุกต์ใช้งาน
วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
14 กันยายน 2563
16 กันยายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้า - สื่อสารใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำรุงรักษา
วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
19 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติการและบำรุงรักษา
วันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
18 พฤศจิกายน 2563
20 พฤศจิกายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
16 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีบล็อกเชน กับอุตสาหกรรมพลังงาน: แนวคิด การประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษา
วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ