Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

29 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) : ข้อกําาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบําารุงรักษา

ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

12 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) : ข้อกําาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบํารุงรักษา” ครั้งที่ 2

ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 


 

21 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

 ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสะสมพลังงาน : เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุมและประยุกต์การใช้งาน

ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

23 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยง และการบริหารสินทรัพย์ในระบบไฟฟ้า (Risk and Asset Management in Power System)

ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

20 สิงหาคม 2561
22 สิงหาคม 2561
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา

ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

21 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

25 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

21 มีนาคม 2562
23 มีนาคม 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา

ณ ห้อง MR 215-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

13 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงานและบำรุงรักษา

โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา

โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

22 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฎิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

16 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

โรงแรมอโนมา

28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำงรุงรักษา

โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

11 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศุกษา

โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

13 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก - นโยบาย ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา

โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ