Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

19 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงข่าย ฯ
วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
13 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำงรุงรักษา
วันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
18 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและสื่อสารใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำรุงรักษา
วันที่ 18-20  ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ
22 พฤศจิกายน 2564
24 พฤศจิกายน 2564
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา
วันที่ 22-24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงแรม เดอะสุโกศล, กรุงเทพฯ