Seminar Plan and Schedul

เริ่ม

สิ้นสุด

หัวข้อ

รายละเอียด

24 สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และกการประยุกต์ใช้งาน

วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล , กรุงเทพฯ

14 กันยายน 2563
16 กันยายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้า - สื่อสารใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำรุงรักษา
วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
19 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติการและบำรุงรักษา
วันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
18 พฤศจิกายน 2563
20 พฤศจิกายน 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
16 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีบล็อกเชน กับอุตสาหกรรมพลังงาน: แนวคิด การประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษา
วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ