ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)"
  • หลักการและเหตุผล
  • กำหนดการ
  • ขั้นตอนสมัครสมาชิก
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำรองที่พัก/ค่าที่พักอัตราพิเศษ  • © 2018 GREENNETWORKSEMINAR - All Rights Reserved