ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา ”  ครั้งที่ 2

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์  รองผู้ว่าการ วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประธานฝ่ายฝึกอบรม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร ฯ

 

 

(ขวา) นโยบายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์
โดย คุณปฐมาภรณ์ พูลเกษม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

 

(ซ้าย) Session Chairman
เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ การไฟฟ้านครหลวง