งานสัมมนา Digital Energy Transformation

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน" ในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยี​ดิจิทัลช่วยให้เราสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงที่สุด กระแสการใช้ AI., Machine Learning , IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data and Cyber Security ฯลฯ โดยการสนับสนุนวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานการไฟฟ้า ฯ มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา Solution Providers และ Start Up ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง