ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนIEEE Power and Energy Society - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการ  เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมฯ สิริกิตติ์