การป้องกันระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม: ทฤษฎี และกรณีศึกษาIEEE Power & Energy Society - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การป้องกันระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม: ทฤษฎี และกรณีศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Lotus, QSNCC
 

โดยก่อนเปิดการสัมมนา กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วม 120 คน ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป

 

ในการนี้ นายประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาฯ กล่าวรายงาน และนายณรงค์ ตันติฉายากุล ผอ. ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า, PEA กรรมการบริหาร IEEE PES - Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Chairman ดำเนินการสัมมนา โดยมีวิทยากรจากการไฟฟ้า (EGAT, MEA, PEA) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย (CU, KU, KMUTNB, MUT) และจาก ABB เป็นผู้บรรยาย