ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 4IEEE Power and Energy Society - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมฯ สิริกิตติ์ โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน
 

ในการนี้ คุณณรงค์ ตันติฉายากร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรรมการ IEEE PES Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กรรมการบริหาร IEEE PES เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมนาทั้ง 3 วัน โดยมีวิทยากรจาก พพ. กกพ. BOI, MEA, PEA, มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์