ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและชีวภาพ ครั้งที่ 2สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  และสถาบันพัฒนาและวิจัยพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา ” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 120 คน
 

นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง
ผู้อำนวยการฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง
และประธานฝ่ายฝึกอบรม IEEE Thailand Section และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society – Thailand กล่าวเปิดงานสัมมนา