ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm
IEEE Power and Energy Society - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา" วันที่ 20-22 พ.ย. 2560 ณ ห้อง Lotus, QSNCC โดย คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาธิการ IEEE PES กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากุล ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 13 PEA เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และมี ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็น Session Chairman และร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก พพ. สำนักงาน กกพ. กฟผ.  กฟน. กฟภ. สถาบันอุดมศึกษา และบริษัทเอกชน เช่น ABB, Siemens, Schneider Electric ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน