ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ครั้งที่ 2IEEE PES-Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop): : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา” ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Lotus ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งที่ 1 เป็นจำนวนมาก