ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงฯIEEE Power and Energy Society จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์  ตันติฉายากร ผู้เชี่ยวชาญ13 ประจำสำนักรองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะทำงาน IEEE Power & Energy Society – Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และเรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session chairman ดำเนินการสัมมนา วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. และบริษัทเอกชน มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 ท่าน