ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้าIEEE PES Thailand ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ของแต่ละองค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานการไฟฟ้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยาย  และในการสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่ทำวิจัยและศึกษาด้าน Asset Management เข้าร่วมฟังสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ