ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน 

IEEE Power and Energy Society - Thailand Chapter (IEEE PES Thailand) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา" วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์      

 

ในการนี้ ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง และ กรรมการบริหาร IEEE PES Thailand เป็น Session chairman ดำเนินการสัมมนา

 

โดยได้รับเกียรติจาก พพ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ กฟน. กฟภ. กกพ. BOI สถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน