สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำIEEE Thailand Section และIEEE PES-Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา” เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา นั้นซึ่งจัดเป็น site event ของ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition ASIA 2019 (IEEE PES GTD Asia 2019)  

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ผู้ได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน