ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้

IEEE Thailand Section และ IEEE Power and Energy Society - Thailand  จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้"  ในวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก  สวทช. กฟผ. กฟน. กฟผ. สจล. และบริษัทเอกชน ร่วมบรรยาย มีผู้สนใจและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน