ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า
IEEE PES Thailand ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน ISO 55000  การบริหารทรัพย์สินที่ดีจะช่วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่า ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้งานสูงสุด

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และที่ปรึกษา IEEE PES – Thailand Chapter เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน