เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center)
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ,  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา” ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center)

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  และที่ปรึกษา IEEE PES – Thailand Chapter กล่าวเปิดงานสัมมนา และ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter เป็นผู้ดำเนินงานสัมมนา โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากรจากภาครัฐ สถาบันอุดมการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 


 

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายหัวข้อ “นโยบายภาครัฐในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Thailand Smart City)”

 

 


 

คุณเกชา ธีระโกเมน กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย บรรยายหัวข้อ “Smart Green Building and Energy Conservation”