ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำIEEE Thailand Section และIEEE PES-Thailand ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา” เมื่อวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก พพ. กฟผ. กฟภ.  สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 200 คน