ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดIEEE Thailand Section และ IEEE Power & Energy Society – Thailand ร่วมกับ Smart Grid Research Unit (SGRU) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการดำเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ” ในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ที่ปรึกษา IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากจากมหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง