ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา ”  ครั้งที่ 1

วันที่ 26-28  สิงหาคม พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์
รองผู้ว่าการ วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประธานฝ่ายฝึกอบรม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

 

(ซ้าย) Session Chairman  : เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ การไฟฟ้านครหลวง
(ขวา) ประธานร่างหลักสูตร : นายชาญณรงค์ สอนดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค