ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ 

IEEE Thailand Section และIEEE PES-Thailand ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา” เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก พพ. กฟผ. กฟภ.  สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน