ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society – Thailand (IEEE PES – Thailand)  ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการ และบำรุงรักษา” ขึ้น ในวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน แก่ผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และขั้นตอนการบริหารสินทรัพย์ของระบบเคเบิลใต้ดิน  ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 

โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันอุดมศึกษา มาให้การบรรยาย