ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society – Thailand (IEEE PES – Thailand)   และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการดำเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพฯ

โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดมาเป็นอย่างดี