งานสัมมนาเชิงวิชาการ "การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน"

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE- Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน: นโยบาย การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา การปฎิบัติการและการควบคุม” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 

โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง และ Senior Vice Chairman, IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็น Session Chair